1. Link TEXT bài đọc về chủ đề: http://bit.ly/2lc96s8

2. Các video đọc dịch trên Youtube: 

- Coal Industry: https://www.youtube.com/watch?v=PzvY6EGCEnk&feature=youtu.be

- Electricity Consumption: ​https://www.youtube.com/watch?v=4aVw_668-Vs&t=21s

- Tidal Energyhttps://www.youtube.com/watch?v=cPRekX-ufrM​

- Wind Power (overview): https://www.youtube.com/watch?v=54aomdUb8P8&t=262s​

- Wind Power in the UShttps://www.youtube.com/watch?v=pJ-85VXG2wQ&t=8s​

 

 

Ẩn NHẬN BẢN TIN IELTS UPDATED

1