1. IELTS READING: Các bài học cho những người mất gốc, mất căn bản Tiếng Anh có ở trong list video này: 

http://IELTS Reading 4.5 lessons

2.HACK NÃO TỪ VỰNG: 

https://drive.google.com/open?id=0B8a0nnrnh91Aa1FLOFBtRmhvcms

3. IELTS LISTENING: Lessons are vocal versons of the READING LESSONS (same materials) for better focus in your learning process. 

- https://IELTS Listening 4.5 lessons

 

Ẩn NHẬN BẢN TIN IELTS UPDATED

1